NETPRO GPS SOLUTIONS

NETPRO GPS SOLUTIONS သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ရထား၊ သေဘၤာ၊ ကုန္ေသတၲာ စသည္တို႔၏
တည္ေနရာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေျခရာခံႏိုင္ျခင္း၊ သြားလာခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏
ေျခရာခံမႈမ်ားကို အလြယ္တကူ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႈႏိုင္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ Event မ်ား
ျဖစ္ခဲ့ပါကလည္း သတိေပး အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ျခင္း၊ Report ပံုစံမ်ိဳးစံုကို ထုတ္ယူၾကည့္႐ႈႈႏိုင္ျခင္း၊
ေျခရာခံစနစ္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာဥ္မ်ားကို မိမိတို႔၏ Smart Phone ၊ Tablet ၊
Computer မ်ားေပၚတြင္ အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 

How it works

     ေျမပံုတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယာဥ္မ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း

    အသံုးျပဳရ လြယ္ကူျခင္း

    အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေျခရာခံထားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေပးျခင္း

   Report ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ Event မ်ားကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ ဖမ္းယူႏိုင္ျခင္း

     မည္သည့္ Smart Phone တြင္မဆို Application ထည့္သြင္းၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း

   ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

NETPRO GPS Server လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အသံုးျပဳရ လြယ္ကူျခင္း၊ GPS Device မ်ားႏ်ွင့္ မည္သည့္ Smart Phone တြင္မဆို Application ထည့္သြင္း၍ အသံုးျပဳ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
Account တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ တည္ေနရာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေျခရာခံထားမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးသည္ Software ေပၚတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

 • Real time tracking

  အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ
  ေျခရာခံႏိုင္ျခင္း

 • History

  မွတ္တမ္းမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား
  သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္း

 • Events

  Event မ်ားကို သတိေပး
  အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ျခင္း

 • Reports

  အခ်က္အလက္မ်ားကို
  Report ထုတ္ယူၾကည့္႐ႈႈႏိုင္ျခင္း

 • Sensors

  Sensor မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး
  တိက်စြာ တိုင္းတာႏိုင္ရန္ Calibration Table ႏွင့္ Formula မ်ား ပါဝင္ျခင္း

Mobile
 • Object Control

  SMS Command ကို အသံုးျပဳ၍
  အဖြင့္၊ အပိတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

 • Geofencing

  စိတ္ႀကိဳက္ နယ္နမိတ္မ်ားကို
  ခန္႔မွန္းေရးဆြဲသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း

 • Routes

  ႀကိဳတင္၍ လမ္းေၾကာင္းမ်ား
  ေရးဆြဲထားႏိုင္ျခင္း

 • POI (Points of Interest)

  စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ားကို အမွတ္အသားအျဖစ္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း

 • ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

  Voice call service
  Fuel Monitoring

NETPRO GPS အသြင္အျပင္မ်ား

NETPRO GPS Solutions သည္ ယာဥ္မ်ား၊ Mobile Phone မ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကို ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ Web Browser ကို အသံုးျပဳ၍ ယာဥ္၏ တည္ေနရာမ်ား၊ သြားလာခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊ အေရးႀကီးေသာ Event မ်ားျဖစ္လာပါက ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားေပးႏိုင္ျခင္း၊ Report မ်ားကို ထုတ္ယူၾကည့္႐ႈႈႏိုင္ျခင္း၊ Device မ်ားကို အေ၀းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

 • Real time tracking

  Real time tracking
 • History

  History
 • Events

  Events
 • Reports

  Reports
 • Sensors
 • Object Control
 • Geofencing
 • Routes
 • POI (Points of Interest)
 • 1

Mobile Applications

Mobile Device မ်ားတြင္ GPS Server Mobile App ထည့္သြင္း၍ ယာဥ္သြားလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႈႏိုင္သည့္အျပင္ ထို Mobile Device မ်ားကို GPS Tracker App ထည့္သြင္း၍ GPS Device တစ္ခုကဲ့သို႔လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။