လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Real time tracking

Real time tracking

အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေျခရာခံစနစ္တြင္ ယာဥ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရိွ တည္ေနရာစာရင္းကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့မႈ အခ်ိန္၊ ျမန္ႏႈန္း၊ ကိုၾသဒိနိတ္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ Sensor အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေရးႀကီးေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

History

History

ေျခရာခံကိရိယာမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္ႏႈန္း၊ ၾကာခ်ိန္၊ တည္ေနရာ၊ ယာဥ္ရပ္နားထားမႈ၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို GPS Server ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေပးသည္။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေျမပံုေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ Graph ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ pdf ၊ html ၊ xls file အမ်ိဳးအစားျဖင့္ လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ထုတ္ယူၾကည့္႐ႈႈႏိုင္သည္။

Events

Events

ယာဥ္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား (ဥပမာ - Over Speed ျဖစ္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္လဲရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ကားလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးရန္ လိုအပ္ျခင္း) စသည့္ Event မ်ားမွ သတိေပးခ်က္မ်ားကို GPS Server Webpage တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သလို SMS ၊ Email ျဖင့္လည္း အေၾကာင္းၾကားေပးႏိုင္သည္။


Reports

Reports

သြားလာခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဆီသံုးစြဲမႈ၊ ယာဥ္လႈပ္ရွားသြားလာမႈ၊ သတ္မွတ္နယ္နမိတ္အတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာမႈမ်ားကို Report ျဖင့္ ထုတ္ယူၾကည့္႐ႈႈႏိုင္သည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယာဥ္အုပ္စုအလိုက္ Report ထုတ္ယူၾကည့္႐ႈႈႏိုင္သည့္အျပင္ pdf ၊ html ၊ xls file အမ်ိဳးအစားျဖင့္ Email သို႔ ပို႔ေပးႏိုင္သည္။

Sensors

Sensors

Sensor မ်ားျဖစ္သည့္ Fuel Sensor ၊ Temperature Sensor ၊ Voltage Sensor ၊ iButton ၊ RFID (Radio-Frequency Identification) စသည္တို႔ကို ေျခရာခံစနစ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး တိက်စြာ တိုင္းတာႏိုင္ရန္ Calibration Table ႏွင့္ Formula မ်ား ပါဝင္သည္။

Object Control

Object Control

ေျခရာခံစနစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ SMS Command ကို အသံုးျပဳ၍ ယာဥ္မ်ားကို အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေျမာက္အမ်ားကို အဖြင့္၊ အပိတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။


Geofencing

Geofencing

ေျမပံုတြင္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ နယ္နမိတ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းေရးဆြဲ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ယာဥ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ေရးဆြဲထားေသာ နယ္နမိတ္အတြင္း ရိွ၊ မရိွႏွင့္ ဝင္ထြက္ သြားလာမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၍ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားေပးႏိုင္သည္။

Routes

Routes

ယာဥ္မ်ား လမ္းမမ်ားေပၚ သြားလာရာ၌ ေသြဖယ္မႈ ရိွ၊ မရိွ ကို ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္၍ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေရးဆြဲထားႏိုင္သည္။ ေရးဆြဲထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္း ေသြဖယ္သြားလာခဲ့ပါက သတိေပးအေၾကာင္းၾကားေပးႏိုင္သည္။

POI (Points of Interest)

POI (Points of Interest)

ေျမပံုတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေနရာမ်ား၊ အသံုးဝင္ေသာ ေနရာမ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေနရာ အမွတ္အသားတစ္ခုအျဖစ္ အမည္၊ ေဖာ္ျပခ်က္အတို၊ ပံု စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။


ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Voice call service

GPS Device မွတဆင့္ ယာဥ္အတြင္းရွိ Driver မ်ားဆီသို႔ ဖုန္းေခၚဆို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ယာဥ္အတြင္းရွိ အသံမ်ားကိုလည္း Spy Call အေနျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ ဖမ္းယူနားေထာင္ႏိုင္သည္။

Fuel Monitoring

ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းစီ၏ တစ္ေန႔တာ ဆီသံုးစြဲမႈကို သိရွိႏိုင္သည္။ ထိုသို႔သံုးစြဲမႈ Record မ်ားကို GPS Server အတြင္း သိမ္းဆည္းကာ မိမိစိတ္တိုင္းက် ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႈနိုင္သည္။